Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων. Ν. 4469/2017

Δημοσιεύτηκε, την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017, ο νόμος 4469/2017 "Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις. Σκοπός του νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού είναι η ρύθμιση της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς οποιονδήποτε πιστωτή, οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, είτε αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, εφόσον η ρύθμιση των εν λόγω οφειλών κρίνεται από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του οφειλέτη.

Βασικό ρόλο στη διαδικασία διαδραματίζει ο Συντονιστής, ο οποίος επιλέγεται από το Μητρώο Συντονιστών. Στο μητρώο αυτό εγγράφονται κατά προτεραιότητα διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές του ν. 3898/2010 (Α΄ 211) ύστερα από αίτησή τους

Πατήστε εδώ για να δείτε το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε ο νόμος 4469/17

No Comments Yet.