Νέος Νόμος για τη Διαμεσολάβηση – Ν. 4640/2019 ΦΕΚ Α΄ 190/30.11.2019

Στις 29 Νοεμβρίου 2019 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 190/30.11.2019 ο Νόμος 4640/2019 με τίτλο «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Περαιτέρω εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού η Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβηση θα είναι Υποχρεωτική:

α) από τη 15η Ιανουαρίου 2020 για τις οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 592 Κ.Πολ.Δ. και

β) από τη 15η Μαρτίου 2020 για τις διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου αν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ και του Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Ορίζεται επίσης ότι μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την τελευταία ημερομηνία, ήτοι την 15η Μαρτίου 2022, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα του θεσμού της διαμεσολάβησης και της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας.

Μπορείτε να δείτε το Νόμο 4640/2019 πατώντας εδώ.

No Comments Yet.