ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ι. Εισαγωγή - Βασικά Χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης

Η διαμεσολάβηση είναι σήμερα ο πλέον διαδεδομένος Εναλλακτικός Τρόπος Επίλυσης Διαφορών (Alternative Dispute Resolution - ADR) βρισκόμενη «στην καρδιά αυτών».

Σύμφωνα με τον ορισμό του CEDR «η διαμεσολάβηση είναι μια ευέλικτη, εμπιστευτικά διεξαγόμενη, διαδικασία, κατά την οποία ένα ουδέτερο πρόσωπο βοηθά ενεργά τα μέρη για να επεξεργαστούν συμφωνία την οποία διαπραγματεύονται σχετικά με μια διένεξη ή διαφορά, ενώ τα μέρη έχουν τον τελικό έλεγχο της επίλυσης και των όρων αυτής».

Από τον ορισμό αυτό, έναν από τους πολλούς με ανάλογο περιεχόμενο, προκύπτουν τα βασικά χαρακτηριστικά της διαμεσολάβησης, που είναι τα εξής:

 

ARBITRATING OR MEDIATING SPORT RELATED DISPUTES?
PROS AND CONS

Maybe one of the most known examples trying to explain the advantages of Mediation against Arbitration or any other (alternative to litigation) form of dispute resolution is that of the orange. In this example two persons (to whom the story teller can attribute any kind of relationship, i.e. brothers, spouses, business rivals etc), both want desperately to obtain the one and only batch of oranges available to them. If they choose to resolve their dispute in court, by the end of the dispute no one will, most likely, need the oranges (even if they manage somehow to stay fresh and usable) anymore. It is evident that this dispute should be resolved fast; but at the same time it should be resolved efficiently. Among the out-of-court procedures two are the most known: Arbitration and Mediation. Both are fast, both are confidential, both are rather inexpensive. But are they both efficient for this particular case?