ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Νόμος 4512/2018 - "Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις".

Νόμος 3898/2010 - "Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις".

Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου 3898/2010 - "Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις"

Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 "για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις".

Π.Δ. 123/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 255/09-12-2011) - "Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις".

Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 109088 οικ./12.12.2011 - "Διαδικασία αναγνώρισης τίτλων διαπίστευσης διαμεσολαβητών - Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και Καθορισμός κυρώσεων για παραβάσεις αυτού", όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ.107309 οικ./2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3417/21.12.2012) - "Τροποποίηση της με αριθμ. 109088 οικ./12.12.2011 υπουργικής απόφασης".

Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τους Διαμεσολαβητές.

Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 34801 οικ/2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1363/26-4-2012) - "Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών".

Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 34802 οικ/2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1363/26-4-2012) - "Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής εξετάσεων υποψήφιων διαμεσολαβητών και καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών και των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών".

Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 109087/2011 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα 436/14.12.2011) - "Συγκρότηση Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών".

Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 1460 οικ/ 2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 281/13.2.2012) - "Καθορισμός αμοιβής του διαμεσολαβητή".

Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 85485/2012 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2693/4.10.2012) - "Καθορισμός παραβόλων διαμεσολάβησης", όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ με Αριθ. Πρωτ. 29381/2014 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1009/23.4.2014) - "Τροποποίηση της με αριθ. 85485/2012 ΚΥΑ".