υπαγωγή της διαφοράς σε διαμεσολάβηση

Εάν έχετε συμφωνήσει με το ή τα άλλα μέρη την υπαγωγή της διαφοράς σε διαμεσολάβηση και επιθυμείτε ως Διαμεσολαβητή τον Σέργιο Μαναράκη, παρακαλούμε αποστείλετε συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Διαμεσολάβησης» στο fax: 210 7249791 ή στο email: info@sportmediation.gr.

Πατήστε εδώ για το έντυπο «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Διαμεσολάβησης»

Εάν δεν έχετε συμφωνήσει με το ή τα άλλα μέρη την υπαγωγή της διαφοράς σε διαμεσολάβηση αλλά επιθυμείτε από τον Διαμεσολαβητή Σέργιο Μαναράκη να διερευνήσει το ενδεχόμενο υπαγωγής αυτής σε διαμεσολάβηση, παρακαλούμε αποστείλετε συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο «Μονομερής Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Διαμεσολάβησης» στο fax: 210 7249791 ή στο email: info@sportmediation.gr.

Πατήστε εδώ για το έντυπο «Μονομερής Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Διαμεσολάβησης»

Μετά την λήψη αυτών θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

Εφόσον συμφωνηθεί μεταξύ των μερών και του Σέργιου Μαναράκη ο διορισμός του τελευταίου ως Διαμεσολαβητή θα υπογραφεί Συμφωνία Διαμεσολάβησης και θα ξεκινήσει η διαδικασία της διαμεσολάβησης, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 3898/2010 και τον Ευρωπαϊκό
Κώδικα Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών.

Πατήστε εδώ για τη «Συμφωνία Διαμεσολάβησης»

Η αμοιβή του Διαμεσολαβητή καθορίζεται σε συμφωνία μεταξύ του Διαμεσολαβητή και των μερών, καταβάλλεται μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Διαμεσολάβησης, πριν την έναρξη της διαδικασίας της διαμεσολάβησης και είναι ανεξάρτητη από το αποτέλεσμά της.

Η διερεύνηση του ενδεχόμενου υπαγωγής της διαφοράς σε διαμεσολάβηση γίνεται δωρεάν.