υπαγωγή της διαφοράς σε διαμεσολάβηση

Εάν έχετε συμφωνήσει με το ή τα άλλα μέρη την υπαγωγή της διαφοράς σε διαμεσολάβηση και επιθυμείτε ως Διαμεσολαβητή τον Σέργιο Μαναράκη, παρακαλούμε αποστείλετε συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Διαμεσολάβησης» στο fax: 210 7249791 ή στο email: info@sportmediation.gr.

Πατήστε εδώ για το έντυπο «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Διαμεσολάβησης»

Εάν δεν έχετε συμφωνήσει με το ή τα άλλα μέρη την υπαγωγή της διαφοράς σε διαμεσολάβηση αλλά επιθυμείτε από τον Διαμεσολαβητή Σέργιο Μαναράκη να διερευνήσει το ενδεχόμενο υπαγωγής αυτής σε διαμεσολάβηση, παρακαλούμε αποστείλετε συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το έντυπο «Μονομερής Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Διαμεσολάβησης» στο fax: 210 7249791 ή στο email: info@sportmediation.gr.

Πατήστε εδώ για το έντυπο «Μονομερής Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Διαμεσολάβησης»

Μετά την λήψη αυτών θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

Εφόσον συμφωνηθεί μεταξύ των μερών και του Σέργιου Μαναράκη ο διορισμός του τελευταίου ως Διαμεσολαβητή θα υπογραφεί Συμφωνία Διαμεσολάβησης και θα ξεκινήσει η διαδικασία της διαμεσολάβησης, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 3898/2010 και τον Ευρωπαϊκό
Κώδικα Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών.

Πατήστε εδώ για τη «Συμφωνία Διαμεσολάβησης»

Η αμοιβή του Διαμεσολαβητή καθορίζεται σε συμφωνία μεταξύ του Διαμεσολαβητή και των μερών, καταβάλλεται μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Διαμεσολάβησης, πριν την έναρξη της διαδικασίας της διαμεσολάβησης και είναι ανεξάρτητη από το αποτέλεσμά της.

Η διερεύνηση του ενδεχόμενου υπαγωγής της διαφοράς σε διαμεσολάβηση γίνεται δωρεάν.

Έντυπα Διαμεσολάβησης

Έντυπο Έγγραφης Ενημέρωσης του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 4640/2019, όπως δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Πατήστε εδώ για το Έντυπο Έγγραφης Ενημέρωσης του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 4640/2019 σε μορφή word.

Πατήστε εδώ για το Έντυπο Έγγραφης Ενημέρωσης του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 4640/2019 σε μορφή pdf.

Σημειώνεται ότι με το άρθρο 59 του Σχεδίου Νόμου Ψηφίσθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», τροποποιήθηκε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρ. 3 του ν. 4640/2019, που αφορά στο ενημερωτικό έγγραφο για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς με αναδρομική ισχύ από 30.11.2019 και καταλαμβάνει και τις ήδη κατατεθείσες αγωγές.

To δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4640/2019 (Α’ 190) αντικαθίσταται ως εξής:

«Το ενημερωτικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί ή με τις προτάσεις το αργότερο μέχρι τη συζήτησή της, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της αγωγής. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τις αγωγές που έχουν κατατεθεί από 30.11.2019 έως σήμερα».

Φύλλο Βασικών Στοιχείων, όπως δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Πατήστε εδώ για το Φύλλο Βασικών Στοιχείων σε μορφή word.

Πατήστε εδώ για το Φύλλο Βασικών Στοιχείων σε μορφή pdf.

Αίτημα προς τον Διαμεσολαβητή, όπως δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Πατήστε εδώ για το Αίτημα προς τον Διαμεσολαβητή σε μορφή word.

Πατήστε εδώ για το Αίτημα προς τον Διαμεσολαβητή σε μορφή pdf.

Γνωστοποίηση / Πρόσκληση στην ΥΑΣ, όπως δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Πατήστε εδώ για την Γνωστοποίηση / Πρόσκληση στην ΥΑΣ σε μορφή word.

Πατήστε εδώ για την Γνωστοποίηση / Πρόσκληση στην ΥΑΣ σε μορφή pdf.

Πρακτικό περάτωσης ΥΑΣ, όπως δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Πατήστε εδώ για το Πρακτικό περάτωσης ΥΑΣ σε μορφή word.

Πατήστε εδώ για το Πρακτικό περάτωσης ΥΑΣ σε μορφή pdf.